KLIMATKLASSER

Vid förbindning av träkonstruktioner påverkas dimensionerande bärförmågan av fuktens inverkan. Vilka krav som ställs på beslagens korrosionsskydd beror på i vilken klimatklass som beslagen används.

Följande indelning gäller (SS-EN 1995-1-1:2004, kapitel 2.3.1.3):

Klimatklass 1

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger inte 12%. Detta motsvarar en temperatur av 20°C hos omgivande luft och att den relativa fuktigheten endast under några få veckor per år överstiger 65%.

T.ex. beslag monterade i en ytterväggskonstruktion som omger varaktigt uppvärmda lokaler och som är skyddade med tät ventilerad ytterbeklädnad.

Klimatklass 2

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger inte 20%. Detta motsvarar en temperatur av 20°C hos omgivande luft och att den relativa fuktigheten endast under några få veckor per år övertiger 85%.

Konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd t.ex. beslag till takstolar, vind- och krypgrundsbjälklag. Beslag monterade i konstruktioner i icke varaktigt uppvärmda ventilerade byggnader eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet eller lagring som t.ex. fritidshus och kallförråd.

Klimatklass 3

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger 20% vilket ger en större fuktkvot i trämaterialet än vad som gäller för klimatklass 2.

Beslag som är oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark t.ex. stolpskor, stolpjärn och betongvinklar.

 

Vad gäller för våra produkter?

Spikplåtar har kravet att uppfylla klimatklass 2. Byggbeslag har ett korrosionsskydd som minst motsvarar Z275 (275g zink/m2 ca. 20 µm), vilket uppfyller kraven enligt klimatklass 1 och 2.