KLIMATKLASSER

Vid förbindning av träkonstruktioner påverkas dimensionerande bärförmågan av fuktens inverkan. Vilka krav som ställs på beslagens korrosionsskydd beror på i vilken klimatklass som beslagen används.

Följande indelning gäller (SS-EN 1995-1-1:2004, kapitel 2.3.1.3):

Klimatklass 1

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger inte 12%. Detta motsvarar en temperatur av 20°C hos omgivande luft och att den relativa fuktigheten endast under några få veckor per år överstiger 65%.

T.ex. beslag monterade i en ytterväggskonstruktion som omger varaktigt uppvärmda lokaler och som är skyddade med tät ventilerad ytterbeklädnad.

Klimatklass 2

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger inte 20%. Detta motsvarar en temperatur av 20°C hos omgivande luft och att den relativa fuktigheten endast under några få veckor per år övertiger 85%.

Konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd t.ex. beslag till takstolar, vind- och krypgrundsbjälklag. Beslag monterade i konstruktioner i icke varaktigt uppvärmda ventilerade byggnader eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet eller lagring som t.ex. fritidshus och kallförråd.

Klimatklass 3

Medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger 20% vilket ger en större fuktkvot i trämaterialet än vad som gäller för klimatklass 2.

Beslag som är oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark t.ex. stolpskor, stolpjärn och betongvinklar.

 

Vad gäller för våra produkter?

Spikplåtar har kravet att uppfylla klimatklass 2.Byggbeslag har ett korrosionsskydd som minst motsvarar Z275 (275g zink/m2 ca. 20 µm), vilket uppfyller kraven enligt klimatklass 1 och 2.